Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

Visualis, gevestigd aan Agnes Bartoutslaan 3, 3342 GE Hendrik Ido Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.visualis.nu
Agnes Bartoutslaan 3
3342 GE Hendrik Ido Ambacht
06-22687766

Onno Kemperman is de Functionaris Gegevensbescherming van Visualis Hij is te bereiken via info@visualis.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Visualis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Fotografische werken in geval van portretopdracht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visualis.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Visualis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Contractuele verplichting
– Visualis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze     belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Visualis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visualis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Visualis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Betalingsgegevens worden tot 7 jaar bewaard op basis van fiscale wetgeving.  Personalia en adresgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de relatie te kunnen onderhouden. Contactgegevens worden op verzoek verwijderd indien de betrokkene dat wenst. Portrettten in opdracht gemaakt worden maximaal 8 jaar bewaard en dienen als klantarchief met een back-up service voor de opdrachtgever. Portretten in opdracht gemaakt en vrij werk portretten die op basis van artistieke weergave in de online portfolio’s van Visualis gepubliceerd zijn worden bewaard gedurende de periode dat deze relevant en representatief zijn voor het werk als fotograaf. Hier is geen tijdslimiet van toepassing. Betrokkenen kunnen ten alle tijden een verzoek tot verwijdering uit de online porfolio’s indienen via info@visualis.nu.  Bij vrij werk portretten vervalt het gebruiksrecht voor eigen publicatie na verwijdering uit de online portfolio’s

Delen van persoonsgegevens met derden
Visualis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Visualis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Visualis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visualis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@visualis.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Visualis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Visualis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@visualis.nu

image/svg+xml

Menu

Follow me

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .